خوش آمدید ، مهمان ! [ ثبت نام | ورود

لوله بازکني و تخلیه چاه در مناطق 22 گانه تهران - سريع - مطمئن - ارزان جهت مشاوره رایگان لطفا تماس بگیرید 09356707287

800,000 تومان

کارشناس اداری و فروش

  • استان: البرز
  • کشور: ایران
  • ارسال شده: مهر ۱۶, ۱۳۹۷ ۱۱:۴۹ ق.ظ
  • انقضاء: 106 روز, 15 ساعت

توضیحات بیشتر

ﺑﺮای ﻣﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﺎر ﯾﮏ اﻟﺰام ﻧﯿﺴﺖ. اﻟﺒﺘﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺰﯾﺖ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﯾﮏ ﻫﻤﮑﺎر ﺧﺎﻧﻢ ﺑﺎ ﺳﻦ ﺑﯿﻦ ۱۸ اﻟﯽ ۳۵ ﺳﺎل ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ دارای اﻧﮕﯿﺰه ﺑﺎﻻ ﺑﺮای ﯾﺎدﮔﯿﺮی و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺑﺎﺷﺪ. در اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺷﻐﻠﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮع اﻣﺎ ﺑﺎ ﻓﺸﺎر ﮐﺎری ﮐﻢ ارﺟﺎع داده ﺷﻮد. وﻇﺎﯾﻔﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺎرﻫﺎی اداری،ﻓﺮوش و ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺎرﻫﺎی اوﻟﯿﻪ ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﻧﻈﯿﺮ ﺻﺪور ﺳﻨﺪﻫﺎ در ﻧﺮم اﻓﺰار.
ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ذﯾﻞ ﻣﺪﻧﻈﺮ اﺳﺖ:
رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﻻ، ﻇﺎﻫﺮی ﺑﺮوز و ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﯾﺎدﮔﯿﺮی و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﻣﺴﻠﻂ ﺑﻪ آﻓﯿﺲ و ﮐﺎر ﺑﺎ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ
ﭘﺮ اﻧﺮژی، ﻣﻮﺛﺮ، ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺴﻮﻟﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮ
ﻣﻨﻈﻢ و وﻗﺖ ﺷﻨﺎس
آﺷﻨﺎﯾﯽ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺎ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ (ﻣهﺎرت Reading)
ﺣﻘﻮق: ۸۰۰ هزار ﺑﻌﻼوه ﭘﻮرﺳﺎﻧﺖ ﻓﺮوش (در ﺻﻮرت اﺛﺒﺎت ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ ﻫﺎی ﮐﺎری اﻣﮑﺎن اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﻘﻮق در آﯾﻨﺪه وﺟﻮد دارد)
ﺗﻌﻬﺪ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺑﺮای ﻫﻤﮑﺎری ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﺎری ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻣﺎﺳﺖ.
*ﭘﺬﯾﺮش داﻧﺸﺠﻮ ﺗﻨهﺎ در ﺻﻮرت ﻣﺤﺪود ﺑﻮدن زﻣﺎن های ﮐﻼس ها
لطفا رزومه خود را به ادرس job@itborna.com ارسال کنید.

بدون برچسب

119 بازدید کل ، 2 امروز

  

شناسه آگهی : 3125bbb120eddf81

گزارش مشکل

درخواست شما در حال پردازش است ، لطفا چند لحظه صبر کنید ....

ارسال نظر