تعرفه

تعرفه در سایت آگهی روز به شرح ذیل می باشد:

  • درج آگهی یک ماهه ماه مبلغ ۱۰/۰۰۰ تومان
  • درج آگهی دو ماهه ماه مبلغ ۲۰/۰۰۰ تومان
  • درج آگهی سه ماهه ماه مبلغ ۳۰/۰۰۰ تومان
  • درج آگهی شش ماهه ماه مبلغ ۶۰/۰۰۰ تومان
  • تمدید آگهی مبلغ ۶۰۰۰ تومان
  • آگهی ویژه مبلغ ۱۰/۰۰۰ تومان
  • ۱۰ بار نردبان آگهی ( فقط ۱۵ هزار تومان )