تعرفه

تعرفه در سایت آگهی روز به شرح ذیل می باشد:

  • درج آگهی دو ماهه ماه مبلغ 6000 تومان
  • درج آگهی سه ماهه ماه مبلغ 9000 تومان
  • درج آگهی شش ماهه ماه مبلغ 18000 تومان
  • تمدید آگهی مبلغ 3000 تومان
  • آگهی ویژه مبلغ 6000 تومان
  • 10 بار نردبان آگهی ( فقط 10 هزار تومان )