تعرفه

تعرفه در سایت آگهی روز به شرح ذیل می باشد:

  • درج آگهی دو ماهه ماه مبلغ ۳۹/۰۰۰ تومان
  • درج آگهی سه ماهه ماه مبلغ ۴۹/۰۰۰ تومان
  • درج آگهی شش ماهه ماه مبلغ ۶۹/۰۰۰ تومان
  • تمدید آگهی مبلغ ۲۰/۰۰۰ تومان
  • آگهی ویژه مبلغ ۱۰/۰۰۰ تومان
  • ۱۰ بار نردبان آگهی ( فقط ۱۰ هزار تومان )