تعرفه

تعرفه در سایت آگهی روز به شرح ذیل می باشد:

درج آگهی یک ماهه مبلغ 3000 تومان

درج آگهی دو ماهه ماه مبلغ 6000 تومان

درج آگهی سه ماهه ماه مبلغ 9000 تومان

تمدید آگهی مبلغ 3000 تومان

آگهی ویژه مبلغ 6000 تومان

10 بار نردبان آگهی ( فقط 10 هزار تومان )